Με απευθείας ανάθεση η ενοικίαση διαμερισμάτων στο πιλοτικό πρόγραμμα «Βελτίωση Συνθηκών Στέγασης Ρομά Δήμου Ρόδου»
Δήμος

Με απευθείας ανάθεση η ενοικίαση διαμερισμάτων στο πιλοτικό πρόγραμμα «Βελτίωση Συνθηκών Στέγασης Ρομά Δήμου Ρόδου»

Μετά από δυο άγονες δημοπρασίες το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε με την υπ΄αριθμ. 325/2020 απόφασή του (ΑΔΑ: ΩΝ0ΠΩ1Ρ-12Ν) τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης για την εκμίσθωση 17 κατοικιών για τη βελτίωση των συνθηκών στέγασης των Ρομά του Καρακόνερου.

 

Μέσω της εγκεκριμένης, από το ΕΠ Νοτίου Αιγαίου, πράξης «Βελτίωση συνθηκών στέγασης Ρομά Δήμου Ρόδου» προβλέπεται η εκμίσθωση 17 κατοικιών για διάστημα 36 μηνών, με δυνατότητα παράτασης. Το συνολικό μίσθωμα για το συγκεκριμένο διάστημα διαμορφώνονται για οικίες από 18τμ – 35τμ στο ποσό των 6.480€, 36τμ – 53τμ στο ποσό των 10.080€, 54τμ – 71τμ στο ποσό των 12.960€, 72τμ – 89τμ στο ποσό των 15.120€, 90τμ – 107τμ στο ποσό των 16.200€, 108τμ – 125τμ στο ποσό των 19.800€ και 126τμ και άνω στο ποσό των 21.600€. Έχει προβλεφθεί, επίσης, η κάλυψη μηνιαίας δαπάνης για πληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ. Συγκεκριμένα, 120€ για ένα άτομο και 160€ για δύο ή περισσότερα.

 

Όσοι ιδιοκτήτες επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα θα πρέπει να προσκομίσουν στο Παράρτημα Ρομά του Κέντρου Κοινότητας της Διεύθυνσης Κοινωνικής Πολιτικής και Υγείας τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  1. Αίτηση συμμετοχής (δίνεται από το Παράρτημα Ρομά).
  2. Φωτοαντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας.
  3. Πιστοποιητικό ιδιοκτησίας ή τίτλο ιδιοκτησίας του ακινήτου που προσφέρεται όπου θα φαίνεται ευκρινώς ότι ο/οι ιδιοκτήτης/ες του ακινήτου είναι ο/οι ενδιαφερόμενος/οι.
  4. Κάτοψη του χώρου με αποτύπωση της εσωτερικής διαρρύθμισης, στο οποίο να ανα-φέρεται το εμβαδόν και η πραγματική κατάσταση του προσφερόμενου ακινήτου.
  5. Οικοδομική άδεια ή βεβαίωση παλαιότητας ή άλλο αποδεικτικό νομιμότητας του κτί-σματος (υπαγωγή σε διατάξεις του Ν.4178/2013 ή άλλο).
  6. Το Ε9 έτους 2020. Σε περίπτωση συνιδιοκτησίας το Ε9 όλων των ιδιοκτητών.
  7. Πιστοποιητικά που απαιτούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις (π.χ. Ενεργειακής Απόδοσης).
  8. Δημοτική Ενημερότητα του/των ενδιαφερόμενου/νων.
  9. Φορολογική ενημερότητα του/των ενδιαφερόμενου/νων και ασφαλιστική εφόσον

απαιτείται.

  1. Υπεύθυνη δήλωση του εκμισθωτή με θεωρημένο γνήσιο της υπογραφής στην οποία θα αναγράφεται ότι τα στοιχεία που προσκομίζονται είναι αληθή και σε ισχύ, δεν υπάρχει νομικό κώλυμα για την εκμίσθωση του ακινήτου που προσφέρει και ότι αναλαμβάνει να εκτελέσει με δικές του δαπάνες τις όποιες διαρρυθμίσεις και εργασίες απαιτούνται για τη λειτουργία του ακινήτου.

 

Για περισσότερες πληροφορίες στο  Παράρτημα Ρομά, στην οδό Ερυθρού Σταυρού 12Α (Παλιό Νοσοκομείο) ή στα τηλέφωνα επικοινωνίας: 22410-44756, 44757, 44758, 44759, 44744.