Απάντηση της υπουργού Λίνας Μενδώνη

Στο πλευρό του δήμου της Ρόδου τάσσεται το υπουργείο Πολιτισμού για την υλοποίηση του έργου αποκατάστασης του Εθνικού μας Θεάτρου

Απαντώντας σε σχετική ερώτηση της βουλευτή Φωτεινής Μπακαδήμα, η υπουργός κα Λίνα Μενδώνη, αναφέρει συγκεκριμένα:
«Σε απάντηση της με αριθμ. Πρωτοκόλλου 1469/4.11.2020 Ερώτησης της Βουλευτού, κας Φωτεινής Μπακαδήμα, σύμφωνα με τα στοιχεία που έθεσαν υπόψη μας οι αρμόδιες Υπηρεσίες και σε ό,τι αφορά το ΥΠΠΟΑ, σας γνωρίζουμε τα εξής: Το κτήριο του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικό διατηρητέο μνημείο και βρίσκεται στο χώρο της παραλίας Μανδρακίου και Κουμπουρνού, ο οποίος έχει χαρακτηριστεί ως ιστορικός διατηρητέος τόπος και τόπος ιδιαιτέρου φυσικού κάλλους. Έχει, επίσης, κηρυχθεί ως διατηρητέο από το Υπουργείο Χωροταξίας Οικισμού και Δημοσίων Έργων.

Το μνημείο αποτελεί ιδιοκτησία του Δήμου Ρόδου, και επομένως, σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 2 του Ν. 3028/2002, «ο κύριος, νομέας ή ο κάτοχος μνημείου υποχρεούται να μεριμνά για την άμεση εκτέλεση των εργασιών συντήρησης, στερέωσης ή προστασίας ετοιμόρροπου μνημείου χωρίς υπαίτια καθυστέρηση, με δική του δαπάνη και υπό την εποπτεία και τις υποδείξεις της Υπηρεσίας».

Σχετικά με τις μελέτες και τα έργα αποκατάστασης, έχουν πραγματοποιηθεί οι παρακάτω ενέργειες από τον Δήμο Ρόδου, κατόπιν εγκρίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τα Συμβούλια του ΥΠΠΟΑ:

Το 2008 εγκρίθηκε από την Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Δωδεκανήσου η μελέτη της Α’ φάσης εργασιών στο κτήριο. Η μελέτη προέβλεπε την απομάκρυνση των σαθρών τμημάτων, των ατυχών επεμβάσεων του 1970 στην πλατεία και τους πλευρικούς διαδρόμους και κλιμακοστάσια, του κινητού εξοπλισμού και των μηχανολογικών και υδραυλικών εγκαταστάσεων σε όλα τα επίπεδα, προκειμένου να συνταχθεί η μελέτη αποκατάστασης του μνημείου.

Επίσης, προέβλεπε ανέγερση νέου κτηρίου αποθηκών και εργαστηρίων του Θεάτρου σε ανεξάρτητο οικόπεδο για την ασφαλή φύλαξη του πολύ σημαντικού κινητού του εξοπλισμού. Οι επεμβάσεις στο μνημείο υλοποιήθηκαν το 2013, σύμφωνα με την ανωτέρω μελέτη.

Το 2011 εγκρίθηκε η μελέτη συντήρησης τμημάτων των όψεων του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου για την άρση της επικινδυνότητας. Για την υλοποίηση της παραπάνω μελέτης υπογράφηκε προγραμματική σύμβαση μεταξύ του ΥΠΠΟΑ, του Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Η προγραμματική σύμβαση έληξε στις 31-12-2014, χωρίς το έργο να έχει ολοκληρωθεί.(μη πληρωμή λογαριασμών από τον Δήμο και διάλυση της εργολαβίας).
Το 2013 υπεβλήθη η οριστική μελέτη αποκατάστασης του κτηρίου, για την οποία η Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων ζήτησε συμπληρωματικά στοιχεία, προκειμένου να γίνει η εισαγωγή της προς εξέταση στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεώτερων Μνημείων.

Παρότι ο Δήμος κατέθεσε τα εν λόγω στοιχεία το 2014, τα επόμενα τρία έτη δεν δόθηκε η δέουσα προτεραιότητα από την προηγούμενη πολιτική ηγεσία του ΥΠΠΟΑ για την επίσπευση της διαδικασίας των εγκρίσεων. Δεδομένου ότι η εν λόγω μελέτη δεν προωθήθηκε στο Συμβούλιο, η Διεύθυνση Μεσαιωνικής Πόλης και Μνημείων του Δήμου Ρόδου ζήτησε εγγράφως το 2017 την επίσπευση των διαδικασιών.

Η μελέτη εξετάστηκε από το Συμβούλιο στις 16.03.2018, το οποίο γνωμοδότησε ομόφωνα υπέρ της έγκρισης της μελέτης αποκατάστασης του Εθνικού Θεάτρου Ρόδου (αρ. ΥΠΠΟΑ/ΓΔΑΜΤΕ/ΔΠΑΝΣΜ/ 176415/18347/ 1689/19.04.2018 ΥΑ, ΑΔΑ: 6ΠΘΥ4653Π4- 9ΣΑ). Σύμφωνα με τους όρους της ανωτέρω Απόφασης, αναμένεται η κατάθεση από τον Δήμο Ρόδου των μελετών με τις τροποποιήσεις που ενέκρινε το Συμβούλιο, ώστε να θεωρηθούν από την αρμόδια Διεύθυνση Προστασίας και Αναστήλωσης Νεώτερων και Σύγχρονων Μνημείων.

Προκειμένου να καταστεί δυνατή η διερεύνηση από τον Δήμο Ρόδου της δυνατότητας ένταξης του έργου αποκατάστασης του Θεάτρου σε χρηματοδοτικό πρόγραμμα, απαιτείται, όπως προβλέπεται από την εγκριτική Απόφαση του 2018, η κατάθεση στο ΥΠΠΟΑ των μελετών προς θεώρηση, καθώς και η σύνταξη οικονομοτεχνικής μελέτης για τον ακριβή προϋπολογισμό εκτέλεσης του έργου.

Οι υπηρεσίες του ΥΠΠΟΑ θα συνδράμουν τον Δήμο Ρόδου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων τους, προκειμένου να υλοποιηθεί το έργο αποκατάστασης και να αποδοθεί το Εθνικό Θέατρο Ρόδου στο κοινό, καθώς αποτελεί εξόχως σημαντικό ιστορικό μνημείο για την Ρόδο και την πολιτιστική κληρονομιά της Δωδεκανήσου».

Σημειώνεται ότι πριν από μερικές ημέρες είχε κατατεθεί δημόσια επιστολή με τις υπογραφές 1.500 συμπολιτών μας, οι οποίοι ζητούσαν από τον Δήμαρχο Ρόδου ενημέρωση για την πορεία των εργασιών αποκατάστασης του Εθνικού Θεάτρου της Ρόδου.