Διαγωνισμό με ανοικτή διαδικασία προκηρύσσει ο Δήμος Ρόδου για την ανάθεση του έργου «Ανάπλαση πλατείας Φαληρακίου» με προϋπολογισμό 730.000 ευρώ.

Οι προσφορές υποβάλλονται από τους ενδιαφερόμενους ηλεκτρονικά, μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr  του Ε.Σ.Η.Δ.Η.Σ σε ηλεκτρονικό φάκελο του υποσυστήματος.

Ως ημερομηνία και ώρα λήξης της προθεσμίας υποβολής των προσφορών ορίζεται η 23η-11-2020 ημέρα Δευτέρα και ώρα 10:00  π.μ.

Ως ημερομηνία και ώρα ηλεκτρονικής αποσφράγισης των προσφορών ορίζεται η 27η-11-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00  π.μ.

Κριτήριο για την ανάθεση της σύμβασης είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά, μόνο βάσει τιμής, σύμφωνα με το άρθρο 95 παρ.2α του Ν.4412/2016.

ΤΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ
H παρούσα μελέτη αφορά την ανάπλαση-διαμόρφωση της πλατείας Φαληρακίου. Η έκταση της επέμβασης είναι περίπου 4.000 τ.μ. και επιδιώκεται η δημιουργία ενός χώρου που να μπορεί να εξυπηρετεί συγκεκριμένες ανάγκες των κατοίκων της περιοχής ως χώρος κοινωνικής επαφής και αναψυχής.

Ο σχεδιασμός, ο οποίος προτείνεται στόχο έχει τη βελτίωση της ποιότητας του υπαίθριου χώρου από άποψη αισθητική και λειτουργική σε συνδυασμό με τη βελτίωση του μικροκλίματος ενισχύοντας την υφιστάμενη βλάστηση, αυξάνοντας παράλληλα την έκταση του χαμηλού πρασίνου και χρησιμοποιώντας φυσικά κατά το δυνατόν υλικά με μικρή αντανακλαστικότητα, στοιχεία νερού και στέγαστρα για την αύξηση του ποσοστού σκίασης.

Ένας από τους βασικούς στόχους του φιλικού προς το περιβάλλον σχεδιασμού σε αστικό επίπεδο είναι η δημιουργία αστικών περιοχών με ανοιχτούς χώρους. Συνεπώς οι μικροκλιματικές παράμετροι είναι κεντρικής σημασίας για τις δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην περιοχή και, σε μεγάλο βαθμό, καθορίζουν τη χρήση των χώρων αυτών. Κρίνεται λοιπόν απαραίτητο ο χώρος αυτός να αποτελέσει ένα ενιαίο σύνολο ανοικτό οπτικά και λειτουργικά σε συνδυασμό με τα γύρω κτίσματα. Για το λόγο αυτό προτείνεται η κατεδάφιση του υφιστάμενου κτίσματος και η ενσωμάτωση του περιμετρικού δρόμου στο χώρο της πλατείας.

Για τη χρήση των υπαίθριων χώρων, βασικός στόχος μέσα από το σχεδιασμό είναι η δυνατότητα της εγκατάστασης διαφορετικών δραστηριοτήτων καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, καθώς οι ημερήσιες και οι εποχιακές αλλαγές απαιτούν διαφορετικές λύσεις. Τα υλικά, η βλάστηση, τα στοιχεία νερού, ακόμα και ο εξοπλισμός του περιβάλλοντος χώρου μπορούν να συνεισφέρουν στο σχεδιασμό του, παρέχοντας προστασία του χρήστη από τα αρνητικά στοιχεία του κλίματος και έκθεση στα αντίστοιχα θετικά, αυξάνοντας τη χρήση του υπαίθριου χώρου καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους.

Προτείνεται λοιπόν η διατήρηση της υφιστάμενης βλάστησης, η τακτοποίηση και ο εμπλουτισμός της (νέα μικρά και μεγάλα δέντρα, θάμνοι, χλοοτάπητας), η κατασκευή υπαίθριων καθιστικών (ημικυκλικό καθιστικό με θέα τη θάλασσα), υπαίθρια καθιστικά-παγκάκια), η δημιουργία στοιχείων νερού γύρω από το υφιστάμενο γλυπτό (συντριβάνι με κυκλικό δακτύλιο και έξι πίδακες), η κατασκευή αμφιθεάτρου, με στέγαστρο και κατάλληλη φύτευση, για την ανάπτυξη πολιτιστικών δραστηριοτήτων σε συνδυασμό με την προβολή οπτικοακουστικού υλικού και η δημιουργία δικτύου πεζοδρόμων και πλατωμάτων για τη φιλοξενία υπαίθριων εκθέσεων-εκδηλώσεων και λοιπών δρώμενων.

Παράλληλα προτείνεται επίπεδες διαμορφώσεις υπαίθριων παιχνιδιών για την απασχόληση των μικρότερων ηλικιών. Αξίζει να σημειωθεί ότι με τις προτεινόμενες επεμβάσεις ο ωφέλιμος χώρος της πλατείας γίνεται τουλάχιστον 2,5 φορές  περισσότερος αφού εντάσσεται στον ήδη υφιστάμενο ο περιμετρικός χώρος στάθμευσης, ο διαμήκης παράλληλος χώρος με τους φοίνικες και ο χώρος τον οποίο καταλαμβάνει το προς κατεδάφιση κτίσμα, ενώ παράλληλα αν και διατηρείται η υφιστάμενη ψηλή βλάστηση, τριπλασιάζεται ο χώρος πρασίνου σε σχέση πάντα με την υφιστάμενη κατάσταση.

Στη θέση όπου σήμερα βρίσκεται ο περιμετρικός χώρος στάθμευσης προτείνεται η διαμόρφωση πεζόδρομου με οδηγό όδευσης τυφλών-ΑΜΕΑ. Η δίοδος αυτή, λόγω του ικανού πλάτους της, μπορεί να λειτουργήσει και ως ποδηλατόδρομος, ενώ σε συνδυασμό με τη χρήση κατάλληλων εμποδίων στάθμευσης μπορεί να παρέχει δυνατότητα προσπέλασης οχημάτων στις πέριξ της πλατείας ιδιοκτησίες σε περίπτωση ανάγκης (πρόσβαση ασθενοφόρου, πυροσβεστικού οχήματος κ.λπ.).

Η κατασκευή παρτεριών, η τοποθέτηση στεγάστρων και λοιπού αστικού εξοπλισμού και η χρήση κατάλληλου φωτισμού συμπληρώνει την όλη πρόταση διαμόρφωσης του χώρου.

ΣΧΕΔΙΑΣΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΟΡΦΟΛΟΓΙΚΟΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΙ
Η μελέτη συνοπτικά περιλαμβάνει:
• Καθαίρεση κάθε υφιστάμενης κατασκευής στο χώρο της πλατείας (κτίσμα, επιστρώσεις, τοιχία, παγκάκια, συντριβάνι, βρύση, κ.λπ.).

• Αντικατάσταση των υφιστάμενων επιστρώσεων (κυρίως τσιμέντο, άσφαλτος και λιγότερο πλάκες Καρύστου, κυβόλιθος) σε όλη την επιφάνεια της πλατείας με υλικά φιλικά προς το περιβάλλον, φυσικούς κυβόλιθους, μάρμαρο ασβεστολιθικής προελεύσεως με κατάλληλη επεξεργασία στην εμφανή επιφάνειά του, βοτσαλωτό δάπεδο από βότσαλα θαλάσσης και χυτό βοτσαλωτό δάπεδο. Οι νέες επιστρώσεις θα τοποθετηθούν σε κατάλληλη υπόβαση (επιχώματα από κοκκώδη υλικά, άμμο, σκύρα, σκυρόδεμα).

• Kατασκευή σιντριβανιού γύρω από το υφιστάμενο γλυπτό, κατασκευή αμφιθεάτρου και στεγάστρων-περγκολών.

• Εγκατάσταση νέου αστικού εξοπλισμού (χυτά καθιστικά, παγκάκια, κάδοι απορριμμάτων, εμπόδια στάθμευσης κ.λπ.).

• Εγκατάσταση νέου δικτύου ηλεκτροφωτισμού με προσθήκη φωτιστικών σωμάτων νέας τεχνολογίας με λάμπες LED για εξοικονόμηση ενέργειας (αστικός φωτισμός, επιδαπέδια φωτιστικά στα παρτέρια, χωνευτά φωτιστικά στο αμφιθέατρο, υποβρύχιοι προβολείς κατασκευασμένοι εξ ολοκλήρου από ανοξείδωτο χάλυβα με χαμηλή τάση λειτουργίας στο σιντριβάνι.

• Νέες φυτεύσεις (νέα μικρά και μεγάλα δέντρα, θάμνοι, χλοοτάπητας) και εγκατάσταση αυτόματου αρδευτικού δικτύου για τη βελτίωση του μικροκλίματος και την εξοικονόμηση κατανάλωσης νερού άρδευσης.